top of page
PRIVACY STATEMENT

Mannen van Rijnland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens:
Mannen van Rijnland
Minervum 7282
4817 ZM  Breda

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Mannen van Rijnland verwerkt persoonsgegevens m.b.t.:
 
a) het eigen relatiebestand
b) stages
c) uitnodigings- en registratietrajecten

 

Hieronder het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken m.b.t. a)

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Bedrijfsgegevens
- Telefoonnummer (zakelijk en/of mobiel)
- Zakelijk e-mailadres

 

Hieronder het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken m.b.t. b)

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

 

Hieronder het overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken m.b.t. c)

- Voor- en achternaam
- Geslacht (incidenteel)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer (incidenteel)
- E-mailadres
- Personeelsnummer (incidenteel)

 

2. Persoonsgegevens die wij ontvangen via de website / social media

Onze website en/of social media platforms hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Gegevens die via het mailform door de bezoeker op de website worden ingezonden, worden puur gebruikt voor opvolging (verstrekken bedrijfs- en/of productinformatie en het plannen van afspraken). In verband met onze bedrijfsuitoefening kunnen deze gegevens worden opgeslagen in de bestanden genoemd onder 1. Op verzoek worden persoonsgegevens direct verwijderd.
 

​3.  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mannen van Rijnland verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om relaties te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om betalingen te regelen
- Om (digitale) nieuwsbrieven en/of marketing- & communicatiemiddelen toe te zenden
- Daarnaast analyseert Mannen van Rijnland (anonieme) websitebezoeken (analytics) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren van bezoekers.
- Voor uitnodigings- en registratietrajecten en/of campagnes ontvangt Mannen van Rijnland adresbestanden en persoonsgegevens van opdrachtgevers.

 

4. Wie er toegang heeft tot de gegevens

De directe medewerkers van Mannen van Rijnland hebben toegang tot de persoonsgegevens en bestanden. Daarnaast kan Mannen van Rijnland persoonsgegevens delen met partijen die zorgvuldig door ons zijn geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten (uitnodigingstrajecten, registratietrajecten en campagnes) waarvoor opdrachtgevers ons toestemming hebben gegeven. Denk daarbij aan onze leveranciers zoals drukkerijen, mailinstanties en/of online communicatiebureaus.

Mannen van Rijnland zal nooit en te nimmer persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mannen van Rijnland bewaart aangeleverde persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld. Direct na de opdracht (met inachtneming van mogelijke nader afgesproken termijnen met onze leveranciers) worden de gegevens verwijderd.
 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Mannen van Rijnland verkoopt persoons gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze producties of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.
 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mannen van Rijnland gebruikt geen technische of functionele cookies. Eventuele analytische cookies (bijv. Google analytics) maken geen inbreuk op de privacy.

 

8. Foto’s en video’s

Mannen van Rijnland behoudt zich het recht voor om (i.o.v. onze opdrachtgevers) foto’s en video’s te maken van onze producties en deze zowel offline als online te publiceren.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Relaties, prospects die wij actief benaderen, stagiaires en leveranciers hebben het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Onze opdrachtgevers blijven primair verantwoordelijk voor het verstrekken, muteren of verwijderen van gegevens uit hun aangeleverde bestanden.

Mannen van Rijnland wil eenieder er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien men van mening is dat Mannen van Rijnland – ondanks alle zorgvuldigheid die wordt betracht – persoonsgegevens onvoldoende beschermt. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

​10. Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

Verzoeken tot gegevens inzien of verbeteren kan via info@mannenvanrijnland.nl.
 

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mannen van Rijnland neemt de bescherming van alle gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle toegezonden adresbestanden t.b.v. onze producties voor derden worden gedurende het project op 1 digitale locatie (centrale NAS Server) in de projectmap bewaard. Back ups worden gemaakt op 2 externe harddisks. Mails waarmee bestanden werden aangeleverd worden direct na opslag verwijderd. Direct na het project worden de adresbestanden verwijderd van de NAS Server en vervolgens ook op de back up disks.
 

Als men het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mannenvanrijnland.nl.

bottom of page